Estança Somnis

L’estança Somnis acull infants d’edats compreses entre els dos i els tres anys, i a les seves famílies.

En les estances destinades als més grans de l’escola, els  petits ambients de joc d’imitació comencen a obrir-se pas. Sense deixar de banda el joc de caire més manipulatiu, els moments de joc en parella o petit grup es va fent més presents al llarg del curs, i per tant és essencial, que els espais permetin l’entrada a tota mena d’escenaris imaginaris.