Estança Camins

L’estança Camins acull infants d’edats compreses entre un i dos anys, i les seves famílies. 

Les nostres estances connecten directament tan amb el vestíbul, com amb el nostre jardí, característica que permet que els canvis d’espai es puguin realitzar en funció de les necessitats de cada grup i de manera més fluida.

Són espais on oferim temps per descobrir, explorar, manipular, desenvolupar l’autonomia, moure’s i jugar lliurement, amb uns companys i companyes amb qui relacionar-se, compartir i aprendre a conviure en un grup on cada infant és singular i especial.